MATRICULACIÓ
CURS 2021 – 2022

Els alumnes que amb qualificacions finals,que es lliuraran el dia 11 de juny,i que presentarse a l’avaluació extraordinària no suposi promocionar o no de curs, hauran de formalitzarla matrícula de continuïtat:

Del 14 al 30 de juny per correu electrònic a l’adreça:

 secretaria@inshotturcambrils.com

I els que no sàpiguen si promocionen o no fins després de l’avaluació extraordinària que els butlletins corresponents es lliuraran el dia 25 de juny, podranformalitzar la seva matrícula:

Del 25 al 30 de juny per correu electrònic a l’adreça:

→ secretaria@inshotturcambrils.com

Documents que l’alumnat ha d’omplir a fi de formalitzar la matrícula.

1

Sol·licitud de matrícula emplenada amb lletra majúscula i clara degudament signada.
2

DNI/NIE de l’alumne/a (i de pare/mare/tutor/a en cas que sigui menor)
3

Autorització dret d’imatge
4

Justificant de pagament (pagament mitjançant transferència).

Important:

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renúncia a la plaça adjudicada (DOGC núm. 8357de 5-3-2021, Resolució EDU/596/2021, 2 de març).

Tens dubtes? Posa’t en contacte amb l’Escola.