CFGS Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

97% d'inserció laboral en plena temporada. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què estudiaràs?

Projecte de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (66 hores)
Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés (66 hores)
Processos Integrats en la Indústria Alimentària (132 hores)
Gestió de Qualitat i Ambiental en la Indústria Alimentària (132 hores)
Anàlisi d’Aliments (231 hores)
Tractaments de Preparació i Conservació d’Aliments (165 hores)
Organització de la Producció Alimentària (66 hores)
Comercialització i Logística en la Indústria Alimentària (99 hores)
Control Microbiològic i Sensorial dels Aliments (165 hores)
Nutrició i Seguretat Alimentària (66 hores)
Innovació Alimentària (66 hores)
Tecnologia Alimentària (132 hores)
Biotecnologia Alimentària (66 hores)
Formació en Centres de Treball (383 hores)
Formació i Orientació Laboral (99 hores)

Més informació del currículum a l’annex, apartat 5.3 ‘Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives’

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem
 • Cap de torn
 • Supervisor/a d’equips, processos i productes
 • Encarregat/ada de producció
 • Encarregat/ada d’elaboració de productes nous i desenvolupament de processos
 • Encarregat/ada en anàlisi d’aliments
 • Tècnic/a en anàlisi sensorial
 • Tècnic/a en laboratori de control de qualitat
 • Inspector/a o auditor/a de qualitat
 • Encarregat/ada de la gestió de la seguretat alimentària
 • Encarregat/ada d’aprovisionaments
 • Encarregat/ada de la línia d’envasament i embalatge
 • Encarregat/ada de control ambiental i seguretat laboral
 • Tècnic/a comercial.

[kkstarratings]

CFPS IAB0
Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

2 cursos acadèmics (2ooo hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica superior en Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries
383 hores FCT.
Aquest estudi substitueix el cicle Indústria Alimentària (LOGSE).

Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Uniformes i estris