Política de qualitat

de l’EHTC.

Certificació

Bureau Veritas va renovar la certificació de la política de qualitat de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils el 27 de novembre de 2019 vigent des de 2007.

Missió

Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l`adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social.

Visió

Ser referent en els ensenyaments d’hoteleria i turisme per a poder donar resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors del sector.

Valors

L'Institut Escola d`Hoteleria i Turisme de Cambrils fonamenta el seu Projecte Educatiu en uns valors definitoris que són els següents: Innovació i actualització.

Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l'alumnat tot oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

Revisada 2 de desembre 2020.

La Política de la qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils estarà sempre d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i la de la resta de grups d’interés en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents: La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives. La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.

La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat. L’assumpció de la responsabilitat individual i els seus efectes, l’adaptació al canvi, vetllant per la seguretat i la salut de tota la comunitat, tenint cura del medi ambient, acomplint i actualitzant els objectius de qualitat i els requisits establerts per l’Administració Educativa enfocats cap a la Prevenció de Riscos, la Innovació, l’Emprenedoria i la Internacionalització i participant en diversos programes i projectes de mobilitat.

La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

La direcció del centre es compromet a complir i fer complir els requisits legals, a millorar contínuament l’eficàcia dels sistema de gestió de la qualitat i a comunicar la Política de Qualitat a tot el personal de l’institut i als receptors del nostre servei.

La direcció es compromet a administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat.

La Política del centre es revisa per tal d’adaptar-la als canvis que es produeixen a la societat contínuament. Tota l’organització de l’Institut en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al centre, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que ens ha encomanat la societat.

+6000

Alumnes formats

560

Alumnes per curs

11

Especialitats

Missió de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, la titularitat del qual correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural, amb un Projecte Educatiu propi, centrat en l’alumne, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i funcionament. Dedicat a:

 • En relació amb l’alumnat: Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social. Com a conseqüència d’això l’alumnat ha d`assolir els coneixements, les habilitats, les actituds i les capacitats establertes per a cada cicle o etapa educativa que li facilitin el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.
 • En relació amb la família: Contribuir a la formació dels seus fills o filles, orientar i assessorar la família sobre l`educació que està rebent i aconseguir la seva participació i implicació en el procés educatiu, amb la finalitat de col·laborar en el procés formatiu de l`alumne.
 • En relació amb la societat, les empreses i les institucions: Formar persones responsables i competents d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat.
 • En relació amb l’equip humà de l’Institut: Crear un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada del centre.
 • En relació amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i informar/transmetre al Departament d’Educació les necessitats detectades dels diferents grups d’interès, amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa.

Visió de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils

Ser referent a Catalunya en els ensenyaments d’hoteleria i turisme pel que fa a l`eficiència personal i professional actualitzada, per poder donar resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors del sector. És per això que volem:

 • Que el professorat es trobi còmode en l’estructura organitzativa, en un entorn laboral òptim i participant activament en els projectes de centre.
 • Que la relació entre l’alumnat es basi en el respecte i l’amistat, de manera que l’alumnat dels cursos superiors siguin un model positiu per als més joves.
 • Aprofundir i definir nous sistemes de gestió que millorin la tasca docent, l’administrativa i facilitin la relació família–escola.
 • Aplicar estratègies d’actuació comunes i compartides per tot l’equip docent per a millorar l’acció educativa.
 • Posar a l’abast de la comunitat educativa i dels alumnes les innovacions tècniques i didàctiques que possibilitin una major eficiència en la formació i l’aprenentatge

Valors de l'Institut Escola d`Hoteleria i Turisme de Cambrils

La Formació Professional Específica al ser un ensenyament no obligatori dóna un caràcter de motivació i voluntarietat que presideix l`ensenyament als cicles formatius. Aquesta motivació predisposa l`adquisició de nous coneixements i un seguit de valors humans que completaran el bagatge professional de l`alumne. Aquests valors acabaran d`arrodonir la seva formació tan professional com personal i esdevindran els fonaments de la integritat com a persona dintre de la societat. L`Institut Escola d`Hoteleria i Turisme de Cambrils fonamenta el seu Projecte Educatiu en uns valors definitoris que són els següents: Innovació i actualització

 • L’institut afavoreix l`actualització tecnològica i pedagògica, està obert a innovacions educatives i promou la millora contínua com a principi d`organització de centre.

Respecte entre la comunitat educativa i l’entorn

 • El centre coeduca i educa per a la pau i la convivència i potencia el respecte i sensibilitat mediambiental per aconseguir així la sostenibilitat en l`entorn i la responsabilitat davant del consum.

Compromís amb la societat

 • L`Escola d`Hoteleria i Turisme de Cambrils es nodreix de la cultura catalana com a vehicle i unió cultural de tot l`alumnat, establint tant lligams de col·laboració amb àmbits culturals i festius com esdeveniments gastronòmics de la població per tal d`apropar l`Escola al seu entorn social i cultural.
 • A més ofereix una formació adequada a l`entorn social i laboral, col·laborant amb empreses, agents socials i administració per tal de mantenir la professionalitat del professorat i la satisfacció del alumnes i empreses, ajudant al progrés econòmic del territori.

Treball en equip 

 • L’Institut fomenta l`esperit crític dels seus alumnes, els capacita per prendre decisions, els inculca una actitud responsable en la feina, els hi ensenya a valorar i reconèixer els seus drets i obligacions laborals.
 • Així mateix crea condicions adequades per estimular el treball en equip i la relació personal de professors, alumnes. famílies i personal no docent.

Empatia, responsabilitat i esperit de servei

 • L’Escola fomenta els valors propis que requereix la professió de la família d`Hoteleria i Turisme com són: optimisme, empatia, puntualitat, responsabilitat i esperit de servei i transmet els valors bàsics d`una societat democràtica, plural i aconfessional: respecte al pluralisme, llibertat, responsabilitat, solidaritat, diàleg i participació.

Grups d'interès i expectatives

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils és un institut de formació professional que va ser constituït com a centre públic l’any 1987 segons Decret del 17 de novembre de l’any 1989, i publicat al DOGC núm. 1220. Fins aquella data i des de l’any 1983 fou l’extensió de l’IFP Ramon Berenguer IV.

Els Grups d’interès que intervenen en el funcionament deINS ESCOLA HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS són:

 • Famílies i Alumnat.
 • Empreses i Institucions.
 • Professorat i P.A.S.
 • Generalita de Catalunya – Departament d’Educació.

Les expectatives: Família i alumnat: Formació de qualitat i inserció laboral. Empreses i Institucions : Futurs professionals formats i Relacions estables que repercuteixin en un desenvolupament econòmic i social.

Departament d’Educació: Ser un centre específic de formació FP  que doni resposta a les necessitats de les demandes socials i empresarials.

Professorat i PAS : Poder desenvolupar la seva tasca docent i laboral amb concordança amb la seva professió.

El centre s’assegura que les necessitats i les expectatives dels principals grups d’interès es determinen i es converteixen en requisits amb la finalitat d’assolir la seva satisfacció mitjançant:

 • Enquestes de satisfacció
 • Reunions periòdiques (claustre, departament, qualitat, equips docents, tutories, amb delegats etc.)
 • Procediment de queixes i suggeriments.
 • Revisió per la direcció.