CFGS Guia, Informació i Assistència Turística

2 cursos acadèmics i elevada inserció laboral. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle de Guia, Informació i Assistències Turístiques les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Àmbit de treball

Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Què estudiaràs?

Estructura del mercat turístic 99 hores
Destinacions turístiques 165 hores
Serveis d’informació turística 132 hores
Protocol i relacions públiques 132 hores
Recursos turístics 165 hores
Processos de guia i assistència turística 165 hores
Disseny de productes turístics 165 hores
Màrqueting turístic 132 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte de guia, informació i assistència turístiques 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Guia local.
Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural.
Cap d’oficines d’informació.
Personal tècnic d’empresa de consultoria turística.
Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.
Personal encarregat de facturació en terminals de transport.
Guia acompanyant.
Personal informador turístic.
Personal promotor turístic.
Agent de desenvolupament turístic local.
Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports).
Personal assistent en fires, congressos i convencions, i de serveis en esdeveniments.

[kkstarratings]

CFPS HTF0
Guia, Informació i Assistències Turístiques

2 cursos acadèmics (2ooo hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica superior en Guia, Informació i Assistència Turístiques.
Decret 30/2014, d’11 de març.
350 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Uniforme

L’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils requereix als seu alumnat l’adquisició d’uniforme, llibres, materials i estris.

Més informació