CFGS Guia, Informació i Assistència Turística (animació turística)

2 cursos acadèmics i elevada inserció laboral. Formació en Centres de Treball i en empreses del sector.

Objectius

Aquests estudis capaciten per gestionar departaments d’animació turística, planificar la programació, coordinar, promocionar i realitzar les activitats d’animació turística així com per planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en les mateixes, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle de Guia, Informació i Assistència Turística (animació turística) les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Àmbit de treball

Un Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques perfil professional d‘Animació Turística ha de ser capaç de planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint els viatgers i clients d’aquestes destinacions, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

El perfil professional del títol completa les competències dels alumnes en les tasques de programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Què estudiaràs?

Estructura del mercat turístic 99 hores
Destinacions turístiques 165 hores
Serveis d’Informació Turística 132 hores
Protocol i relacions públiques 132 hores
Recursos turístics 165 hores
Processos de Guia i Assistència Turística 165 hores
Disseny de Productes Turístics 165 hores
Màrqueting turístic 132 hores
Activitats Lúdiques, Fisicorecreatives i Culturals per a l’Animació Turística 165 hores
Direcció d’Activitats d’Animació Turística i Esdeveniments 66 hores
Vetllades i Espectacles 132 hores
Anglès 132 hores
Segona llengua estrangera 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte d’Animació Turística 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Guia local.
Guia acompanyant.
Guia en béns d’interès local.
Personal informador turístic.
Cap d’oficines d’informaciós.
Personal promotor turístic.
Personal tècnic d’empresa de consultoria turística.
Agent de desenvolupament turístic local.
Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.
Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports.
Personal encarregat de facturació en terminals de transport
Personal assistent en fires, congressos i convencions.
Personal encarregat de serveis en esdeveniments.

CFPS HTF1
Guia, Informació i Assistències Turístiques, perfil professional d'Animació Turística

2 cursos acadèmics (2ooo hores).
1 títol oficial:
Tècnic o tècnica superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques, perfil professional d’Animació Turística.
Decret 30/2014, d’11 de març.
350 hores FCT.
Horaris: dl. a dv. de 8:30h a 15h.

Descarrega't la fitxa
Preinscripció i matrícula

El període de preinscripció i matrícula és del 29 de maig al 5 de juny de 2019. Aquest es realitza de manera telemàtica a través de la web del Departament d’Educació.

Matricula't!