BENVOLGUDES FAMÍLIES,

Us informem que el passat 4 d’abril de 2022 es va fer constituir la nova AMPA de l’Escola.
Moltes gràcies a l’antiga AMPA per tota la feina realitzada.
Cordialment,
L’Equip directiu.

INFORMACIÓ AMPA REFERENT A UNIFORMITAT I ESTRIS CURS 2022-2023

L’AMPA RECOMANA les següents empreses per a la compra d’uniformes i estris.

Per qualsevol aclariment poden contactar amb l’AMPA a l’adreça electrònica.

L’AMPA RECOMANA PER LA COMPRA D'UNIFORMITAT

PROSEGTAR CAMBRILS


C/ de les Drassanes, 25
43850 CAMBRILS
877 074 711
ventas@prosegtar.com

PROSEGTAR TARRAGONA


C/Pere Martell, 55
43005 Tarragona
977217437
www.prosegtar.com

C/ Verge de Montserrat, 27
43850 CAMBRILS
TARRAGONA
977 362 003

L’AMPA RECOMANA PER LA COMPRA D'ESTRIS

21% de 1 de Juliol al 5 de Setembre.
Descompte exclusiu pels estudiants de l’escola.

Carrer Ignasi Iglesies, 34/36. Poligon Agro Reus.

Descomptes als estudiants en el material.

Estatuts de l'AMPA de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils.

Capítol I

La denominació, els fins i el domicili.

Article 1

Amb la denominació de ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL’IES ESCOLA D’HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS, inscrita amb el número 1.270 de la secció 1a. del Registre de Tarragona l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987,de 19 de maig, del Departament d’Educació, la llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73 de 26 de març) i els seus estatuts.

L’associació no té cap ànim de lucre.

Article 2

Els fins de l’Associació son:

 1. Assistir als pares o tutors en tot allò que té repercussió a l’educació dels fills o pupils.
 2. Col·laborar en les activitats educatives del Centre.
 3. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del Centre.
 4. Afavorir i garantir la relació de les activitats extraordinàries amb els alumnes en col·laboració amb el professorat del mateix i amb les institucions i organismes competents.
 5. Crear activitats cooperatives en benefici dels alumnes, associats i Centre.

Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a Cambrils, i radica al carrer Estels s/n. CP 43850, on es troba ubicat el Centre.
 2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal, o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Capítol II

Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

 1. Poden formar part de l’Associació totes les persones que siguin pares o mares i/o tutors de algú dels alumnes de l’Escola. També serà necessari la presentació de la quota de soci, o be presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació de que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les  activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatuàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 7. Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir en exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assol·lirles.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1.     L’Assemblea General es l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.2.     Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.3.     Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a)   Modificar els Estatuts.b)   Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.c)   Aprovar el pressupost anual i la liquidació de compres anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.d)   Acordar la dissolució de l’Associació.e)   Incorporar-se a altres unions d’associacions o separa-se’n.f)    Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.g)   Aprovar el reglament de règim interior.h)   Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.i)     Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats per una raó distinta a la de la separació definitiva.j)    Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

1.   L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a minin un cop l’any, dins dels mesos compresos en el període d’un any escolar.2.   L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·licita un membre d’associats no inferior al 10%, en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1.    L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a minin, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.2.    La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que a de tenir l’Associació.3.    Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’Associació. Si no hi és l’han de substituir, successivament, el vice-president/a o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec ala Junta Directiva.4.    El Secretari/a redacta l’acta de cada reunió, que han de signar el mateix i el President/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.5.    Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera ,l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1.    L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.2.    El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

1.    En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.2.    Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.3.    Per adoptar sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.4.    Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari/a amb el vist-i-plau.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1.   Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que componen el president/a, el vice-president/a, el secretari/a, el vice-secretari/a, el tresorer/a i els vocals. Aquest càrrecs han de ser exercits per persones diferents.2.   L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec, a la primera reunió de la Junta Directiva després de l’Assemblea general.3.   El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/a sortint, amb el vist-i-plau del president/a sortint i dels entrants, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.4.   Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació.

Article 15

1.   Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys, sense perjudici que puguin ser reelegides.2.   El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentat del seu mandat pot esdevenir-se per:a)   Dimissió voluntària.b)   Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.c)   Baixa com a membre de l’Associació.d)   Sanció per falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels presents estatuts.

Article 16

1.   La Junta Directiva té les facultats següents:

A)   Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acords amb les normes, instruccions i directius que aquesta Assemblea estableixi.B)   Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recurs pertinents.C)   Proposar a l’Assemblea General la Defensa dels interessos de l’Associació.D)  Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.E)   Convocar les Assemblees generals i controlar que es compleixen els acords que s’hi adoptin.F)   Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupost de l’exercici següents.G)  Contractar el empleats que l’associació pugui tenir.H)  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:-   Subvencions o altres ajuts.-  L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.I)    Obrir comptes corrents o llibretes de estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.J)    Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera  de l’Assemblea General.K)   Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1.    La Junta Directiva, convocada, prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a un mes i superior a tres.2.    S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un 25% dels membres que la componen.

Article 18

1.   La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.2.   Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre.3.   La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1.   La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.2.   També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

1.    Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/a i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior per que s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president/a i el vice-president/a

Article 21

1.   Són pròpies del president/a les funcions següents.a)     Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.b)     Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.c)     Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.d)     Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.e)     Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’Associació.f)      Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.2.   El president/a és substituït, en cas d’absència, pel vice-president/a o el vocal de més edat de la Junta per aquest ordre.

.

Capítol VI. El tresorer/a, el secretari/a i el vice-secretari/a

Article 22

1.   El tresorer/a té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.2.   Portar el llibre de caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

1.   El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.2.   El secretari/a és substituït, en cas d’absència, pel vice-secretari/a o el vocal de més edat de la Junta per aquest ordre.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

1.   La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.2.   La Junta Directiva s’han de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grup de treball, encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 26

Aquesta Associació actualment no té cap patrimoni de cap classe.

Article 26

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:a)    Les quotes que aprova la Junta Directiva i l’Assemblea General per als seus membres.b)    Les subvencions oficials o particulars.c)    Les rendes del patrimoni mateix o be d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’Associació tenen la obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que aprova l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici coincideix amb l’any escolar que va de l’1 de setembre a 31 d’agost.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvis, hi ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. El regim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el regiment intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgans de govern també dins d’un període de 15 dies.Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1.   Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea general ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.2.   L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.3.   Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat  personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.4.   El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.5.   les funcions de liquidació u d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta a una comissió liquidadora especialment designada.

Diligència

Per fer constar que els presents estatuts són esmenats i aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de data 13 de desembre de 2006.

Maria Cinta Papaseit          –           Pascual Marín González

Magda Juncosa Dolcet          –         Maribel González Cuenca

Anna-Maria Gual Montanya       –     Domingo Torrado Vaquero

Francesc Villadén Padilla        –        Carme Salvat Solé

Jordi Cortat Salom             –           Emilio Moreno Pascual